علمی - آموزشی و خبری

الگوی طرح درس سالانه درس زبان فارسي 1

طرح درس سالانه

درس : زبان فارسی (1)

پایه اول

رشته :عمومي

سال تحصیلی 88-87

هدف کلی : آشنایی با زبان شناسی ، دستور، نگارش و املا زبان فارسی

تهيه كننده :

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ و جلسه

فصل ها

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های دیگر

مهر

هفته اول

اول

-

آشنایی و معارفه با دانش آموزان

شناسایی دانش آموزان و بررسی رفتار ورودی و تعیین نقطه شروع

1-یاداوری مفاهیم ضروری و اساسی گذشته

تهیه تست آزمون تشخیصی

هفته دوم

دوم

درس 1

1- مروری بر مطالب گذشته

2- زبان چیست؟

3-بیاموزیم

 

1-آشنا کردن دانش آموزان با ماهیت و اهمیت زبان

2-چگونگی کاربرد (ه) تانیث در زبان فارسی

1-تهیه خلاصه ای از مفاهیم

2- تهیه CD

هفته سوم

سوم

درس 2

درس 3

1-جمله

2-مروری بر نگارش دوره راهنمایی

3-بیاموزیم

1-آشنا کردن دانش آموزان با ساختمان جمله

2-یادآوری آموخته های نگارش دوره راهنمایی

3-کاربرد درست همزه

تهيه ي چند كتاب آموزش نگارش

هفته چهارم

چهارم

درس 1و2و3

ارزشیابی مرحله ای

سنجش پیشرفت تحصیلی و حصول هدف های آموزشی

تهیه سوالات ارزشیابی

هفته پنجم

پنجم

درس 4و5

1-جمله و اجزای آن

2-ویرایش

1شناخت انواع جمله و ساختمان آن

2آشنایی با انواع ویرایش و توضیح نکانی از ویرایش فنی

1-تهیه و ترسیم الگوی نمودار درختی روی مقوا (ساختمان جمله)

2-تهيه ي يك متن روز نامه  برای ویرایش

آبان

هفته ششم

ششم

درس 6و7

1-شکل های زبان

2-چرا املا می نویسیم

3بیاموزیم

1آشنایی با ویژگی ها و شکل های زبان انسان

2آشنایی با املای تقریری و فواید آن

3آشنایی با کاربرد درست نشانه های جمع در زبان فارسی

1- تهیه و ترسیم نمودار درختی بر روی مقوا (اشکال و ویژگی های زبان)

2- CD آموزشی (گویش های مختلف)

3- نوشتن املای تقریری

هفته هفتم

هفتم

درس 8و9

1-ویژگی های فعل(1)

2-یاموزیم

3-نگارش علمی و ادبی

1-آشنایی با فعل و ویژگی های شخص شمار

2 -آشنایی با چگونگی کاربرد نقش نمای اضافه براي کاهش جملات

3 -آشنایی با نگارش علمی و ادبی و تفاوت های آن

تهیه و ترسیم نمودار بر روی مقوا

 

هفته هشتم

هشتم

درس 4و5و6و7و8و9

ارزشیابی مرحله ای

سنجش پیشرفت تحصیلی و حصول هدف های آموزشی

پیش بینی و تهیه سوالات ارزشیابی

آذر

هفته نهم

نهم

درس 10

1-ویژگی های فعل (2)

2-بیاموزیم

1-آشنایی با ویژگی های گذر و ناگذر

2 -آشنایی با چگونگی کاربرد تنوین در زبان فارسی

تهیه و ترسیم نمودار بر روی مقوا (فعل گذر و ناگذر)

هفته دهم

دهم

درس 11

1-مقایسه

2-بیاموزیم

1-آشنایی با مقایسه به عنوان یکی از راههای پرورش معانی در نگارش

2 -آشنایی با کاربرد درست جمله های دعایی عربی رایج در زبان فارسی

پیش بینی و تهیه موضوعات قابل مقایسه

هفته یازدهم

یازدهم

درس 12

گروه اسمی (1)

آشنایی با گروه اسمی و ویژگی اسم

تهیه و ترسیم نمودار برروی مقوا(ويژ‍گي هاي اسم)

هفته دوازدهم

دوازدهم

درس 13و14

1-با چه خطی بنویسیم

2-توصیف

1-آشنایی با خط تحریری و ویژگی های آن

2-آشنایی با توصیف و نقش آن در پروراندن مطالب

نوشتن املای تقریری

 

 

 

 

 

 

طرح درس سالانه

درس : زبان فارسی (1)

پایه اول

رشته : عمومي

سال تحصیلی 88-87

هدف کلی : آشنایی با زبان شناسی ، دستور نگارش و املا زبان فارسی

تهيه كننده :

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ و جلسه

فصل ها

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های دیگر

دی

 

سیزدهم

جلسه سیزدهم

درس 10 الی 14

ارزشیابی مرحله ای

سنجش و پیشرفت  تحصیلی و حصول هدف های آموزشی

پیش بینی و تهیه سوالات ارزشیابی

چهاردهم

جلسه چهاردهم

درس 1 الی 14

مرور بر مطالب آموخته شده

یادآوری مفاهیم ضروری و اساسی و آمادگی دانش آموزان برای امتحان ترم

تهیه ی خلاصه ای از مفاهیم ضروری دروس آموخته شده

پانزدهم

جلسه پانزدهم

 

 

امتحانات ترم اول

 

شانزدهم

جلسه شانزدهم

 

 

 

 

بهمن

 

هفدهم

جلسه هفدهم

درس 15

1- زبان  شناسی چیست؟(1)

2- بیاموزیم

1- آشنایی با تعریف« زبان شناسي » و سابقه ي  مطالعه و حوزه ی فعالیت آن .

2-  آشنایی با کاربرد درست جمع مکسر عربی زبان فارسی

آماده کردن متن تاریخی (درس سمك و قطران از ادبيات (1))

هجدهم

جلسه هجدهم

درس 16

گروه اسمی (2)

وابسته های اسم

آشنایی با گروه اسمی و وابسته های پیشین

تهیه و ترسیم الگوی نمودار درختی  بر روی مقوا ( وابسته های پیشین )

نوزدهم

جلسه نوزدهم

درس 17

1- ساده نویسی

2- بیاموزیم

آشنایی با شیوه های ساده نویسی  و ویژگی ها و نکات مهم آن .

آشنایی با کاربرد درست « ی »  میانجی

تهیه ی آثاری که به زبان ساده نوشته شدند .

کتابخانه

بیستممم

جلسه بیستم

درس 15 الی 17

ارزشیابی مرحله ای

سنجش و پیشرفت تحصیلی و حصول هدف های آموزشی

پیش بینی و تهیه ی سوالات ارزشیابی

اسفند

بیست و یکم

جلسه بیست و یکم

درس 18

1- گروه اسمی (2)

وابسته های پیشین

2- بیاموزیم

1- آشنایی با انواع وابسته های پسين گروه اسمی

2- آشنایی با کاربرد درست کلمات پرسشی

تهیه و ترسیم الگوی نمودار درختی ( وابسته هاس پسين )

بیست و دوم

جلسه بیست و دوم

درس 19 و 20

1- خاطره نویسی

2- ضمیر

3- بیاموزیم

1- آشنایی با شیوه ی نگارش خاطره نویسی

2- آشنایی با ضمیر و انواع آن

3- کاربرد درست اصطلاح ( به قول معروف)

کتابخانه

تهیه و ترسیم الگوی نمودار درختی ( ضمیر و انواع آن )

بیست و سوم

جلسه بیست و سوم

درس 21 و 22

1- چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟

2- بیاموزیم

3- نامه نگاری(1)

4- بیاموزیم

1- آشنایی با کلمه هایی که املا آن ها مشکل است .

2-  کاربرد درست کلمات مختوم به مصوت « آ» و « ی » در ترکیبات اضافی و وصفی

3- آشنایی با شیوه ی نوشتن نامه رسمی و اداری

4- کاربرد درست » له و علیه » در جملات زبان  فارسی

پیش  بینی و تهیه ی کلمات خارج از کتاب درسی که مشکل املایی دارند .

بیست و چهارم

جلسه بیست و چهارم

درس 18 الی 22

ارزشیابی مرحله ای

سنجش پیشرفت تحصیلی و حصول هدف های آموزشی

پیش بینی و تهیه ی سؤالات ارزشیابی

 

 

 

طرح درس سالانه

درس : زبان فارسی (1)

پایه اول

رشته : عمومي

سال تحصیلی 88-87

هدف کلی : آشنایی با زبان شناسی ، دستور نگارش و املا زبان فارسی

تهيه كننده :

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ و جلسه

فصل ها

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های دیگر

فروردین

بیست و پنجم

بیست و پنجم

 

 

تعطیلات نوروزی

 

بیست و

ششم

بیست و ششم

 

 

 

 

بیست و هفتم

بیست و هفتم

درس 23

گروه قیدی

َآشنایی با گروه قیدی و جایگاه آن در جمله

تهیه و ترسیم نمودار درختی بر روی مقوا (قيد و انواع آن)

 

بیست و هشتم

بیست و هشتم

درس 24

1- زبان شناسی چیست؟(2)

2- بیاموزیم

1- آشنایی با زبان شناسی و حوزه کار و مطالعه ی آن

2- کاربرد درست «را» مفعولی و جايگاه آن در جمله

تهیه و رسم نمودار بر روی مقوا                              ( حوزه ی زبان شناسی)

بیست و نهم

بیست و نهم

درس 25 و 26

1- نامه نگاری (2)

2- بیاموزیم

3- گروه کلمه چیست ؟

1- آشنایی با نگارش نامه های دوستانه

2-  کاربرد درست همزه در پایان تركيبات اضافي و وصفي

3- آشنایی با گروه کلمه و فواید آن

 

پیش بینی و تهیه ی گروه کلمات خارج از متن کتاب

اردیبهشت

سی اُم

سی اُم

درس 27

1- نقش نماها

2- بیاموزیم

1- آشنایی با عناصر نقش نما در زبان فارسی

2 –کاربرد درست فعل های مشترک در جمله

تهيه و ترسيم نمودار درختي (نقش نماها)

سی و یکم

سی و یکم

درس 28

1- خلاصه نویسی

2- مروری بر دروس گذشته

1- آشنایی با خلاصه نویسی

2- آمادگی دانش آموزان برای امتحان ترم

تهیه ی خلاصه یک داستان

سی و دوم

سی و دوم

درس 23 الی 28

ارزشیابی مرحله ای

سنجش و پیشرفت تحصیلی و حصول هدف های آموزشی

پیش بینی و تهیه سؤالات

خرداد

سی و سوم

سی و سوم

 

 

 

 

سی و چهارم

سی و چهارم

 

 

 

بــرگــزاری امتـحـانـات تـرم دوم

سی و پنجم

سی و پنجم

 

 

 

 

سی و ششم

سی و ششم

 

 

 

 

طرح درس روزانه                                                                                       

 

مشخصات

كلي :

نام درس : زبان فارسي 1

پايه : اوّل

رشته : عمومي

درس : اول

موضوع : زبان

مدت جلسه :  40 دقيقه

تهيه كننده :

هدف كلي : آشنا كردن دانش آموزان با ماهيت و اهميت آن

رئوس مطالب

هدف هاي جزئي

هدف هاي رفتاري

رفتار ورودي

ارزشيابي تشخيصي

1-شناخت زبان

 

2-تعريف زبان

 

3-توانش و كنش زبان

 

4- پيچيدگي زبان

 

5-گستردگي زبان

 

6-رابطه ذهن و زبان

دانش آموز در حين درس بايد :

1- دليل پيچيدگي و گستردگي زبان را بداند .

2ـ تعريف زبان را بداند .

3- با زبان و ويژگي هاي آن آشنا شود .

4ـ قابليت هاي زبان را در زندگي روزمره بداند .

5ـ اهميت شناخت زبان را از طريق علمي بداند .

6- مقصود از ارتباط زباني را بداند .

 

در پايان اين درس از دانش آموز انتظار مي رود  :

الف )حيطه‌ي شناختي ( دانش ):

1ـ دشواري هاي شناخت زبان را نام ببرد .

2ـ علت گستردگي زبان را توضيح دهد.

3ـ اهميت زبان را در زندگي توضيح دهد .

4ـ ويژگي هاي اصلي زبان را توضيح دهد .

5- منظور از نظام را در تعريف زبان توضيح دهد .

ب ) حيطه ي عاطفي ( نگرشي ):

1ـ به مباحث درسي با دقت توجه كند.

2- در فرايند ياد دهي يادگيري مشاركت فعال داشته باشد .

3ـ براي تكميل آموخته ها و تهيه مطالب جديد ، از خود علاقه نشان دهد.

4- در انجام تكاليف و طرح سؤالات جديد،مسئولانه وبا همياري شركت نمايد .

ج ) حيطه‌ي رواني- حركتي( مهارت ):

1- توانايي برقراري ارتباط بين آموخته ها ( امور نظري ) و امور عيني را كسب نمايد . 2- توانايي تشخيص و كاربرد مهارت هاي زباني در برقراري روابط اجتماعي را كسب كند .

3ـ توانايي تشخيص پيچيدگي و گستردگي زبان را دارد .

دانش آموز اوّل دبيرستان :

1ـ مي‌داند زبان منحصر به انسان است .

2ـ انسان موجودي اجتماعي است و زبان مهم ترين ابزار ارتباطي است

3- زبان يك توانايي ذهني  است كه انسان را از حيوان جدا مي سازد .

طبق تجارب گذشته ي خود: 1-زبان را تعريف كنيد .

2- زبان چه فوايدي دارد ؟

 

3- چرا زبان بايدآموخته و شناخته شود ؟

5ـ مهمترين ابزار ارتباطي انسان چيست ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:48  توسط گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی بهشهر  |